דו"ח שכר שווה לעובדת ועובד לשנת 2022 – ווישיי ישראל

ווישיי ישראל דוגלת בשוויון בתעסוקה כערך עליון. תפיסה זו מיושמת במדיניות שכר ללא הבדלי מגדר

בחברה.

בהתאם להוראות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד התשנ"ו,1996- מפרסמת החברה דו״ח פומבי המתייחס

לנתוני שנת 2022.

הדו"ח מתייחס לחברת ווישיי ישראל, שהעסיקה בשנת 2022 למעלה מ- 518 עובדות/ים באתרי החברה,

הפרוסים ברחבי הארץ, עיקרם בפריפריה.

בהתאם לדרישות החוק, בוצע מיפוי של כלל עובדי החברה שהועסקו בשנת 2022.

הניתוח מתבסס בעיקרו על מאפייני עיסוק העובדים/ות ורמתם הניהולית, נכון לתאריך 31.12.22.

הפערים שאותרו בכלל הקבוצות הינם בשיעורים נמוכים. נתוני השכר שנכללו לצורך עריכת דו"ח זה

משקפים פערים,הנגזרים בין היתר, ממאפייני העסקה ותגמול ייחודיים לקבוצות עובדים/ות שונות.

סיבה עיקרית לפערים, נובעת מתשלומים המשולמים לעובדים/ות כנגזרת של ביצוע משמרות, שעות

נוספות, כוננות וכיוצא באלו.

סיבה נוספת לשונות הינה העובדה שתשלומי גמר חשבון, ששולמו לעובדים/ות אשר סיימו עבודתם/ן

במהלך שנת 2022 ,נכללו גם הם בנתוני הדו״ח.

בנוסף, קיימת שונות גם בין עובדים/ות המשתייכות/ים לאותה קבוצת ייחוס בהקשר של ידע, ניסיון

מקצועי בתחום, ותק, מיומנויות מיוחדות והערכת ביצועים והישגים.

ווישיי תמשיך לפעול לשמירה על שכר שוויוני לנשים וגברים כאחד ותקדם את עובדיה על בסיס

מצוינות, תוך מתן כלים מתאימים לפיתוח וצמיחה בפן המקצועי והאישי.